Kommunike fra Erkestiftet

Det Ekumeniske patriarkat,
Erkebispedømmet av ortodokse menigheter
med russisk tradisjon i Vest-Europa

Kommuniké fra Erkebiskopens kontor

Kjære Brødre og Søstre
Vi vil informere dere at vårt Ekebispedømme-exarkat under Det Ekumeniske patriarkats jurisdiksjon er i full kommunion med hele Den ortodokse kirke. Det ekumeniske patriarkat har ikke brutt eukaristisk felleskap med Moskva-Patriarkatet og fortsetter å minnes det etter reglene i diptykene.
Alle ortodokse troende kan derfor delta fullt i det liturgiske og sakramentale liv i våre menigheter.
Vi inviterer alle prester, diakoner, munker, nonner og troende i vårt Erkebispedømme-ekarkat å be for enheten i Kirken og vi ber prestene og diakonene å føye til og fremsi høyt ved slutten av Den innstendige bønnes litani under liturgien den følgende bønn som er inspirert av Arkimandrit Sophrony.

Bønn for Kirkens enhet
Herre Jesus Kristus, Guds Lam, som har tatt bort verdens synd, gi oss styrke til å elske som Du har befalt oss. Du har sagt til dine disipler, « Elsk hverandre, som Jeg har elsket dere», gi oss nåde og visdom til å oppfylle dette budet hver dag. Gjennom Din Hellige Ånd, gi oss mot til å være ydmyke oss foran andre, å forstå at den som elsker mer, også er mer ydmyk. Lær oss å be for hverandre og å bære hverandres byrder tålmodig; ved et bånd av urokkelige kjærlighet rundt våre patriarker og biskoper lik føyelige sauer i samme flokk som samler seg rundt sine hyrder som de elsker. Gi oss å se i alle våre brødre og i alle våre søstre bildet av Din uutsigelige herlighet, og glem aldri at våre brødre og søstre er en del av vår eget liv.
Så bevar oss under Din allhellige Moders beskyttelse, Din forløper Døperen Johannes, de herlige og hellige apostler, de store lærere og hierarker, de rettferdige fedre og mødre og bekjennere av troen og alle de hellige. Amen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close