Påskehilsen 2022 fra Metropolitt Jean

Påskehilsen 2022 fra Hans Eminence Metropolitan Johannes av Dubna

Til eksellensene, geistlige, munker, nonner og trofaste av erkebispedømmet for ortodokse kirker av russisk tradisjon i Vest-Europa.

Kjære fedre, brødre og søstre, elskede i Kristus.

Kristi oppstandelse, livets seier over døden, er hjertet i vår tro. Den er selve essensen av guddommelig tilbedelse, av vår måte å være på og av kulturen til det ortodokse folket som bærer Kristi navn. Livet til de ortodokse troende er gjennomsyret og næret av troen på oppstandelsen. Denne påskeopplevelsen er ikke bare en påminnelse om Herrens oppstandelse, men vår egen fornyelse og den eskatologiske oppfyllelsen av vår trosbekjennelse.

Hver eukaristisk liturgi er nært knyttet til den «fullkomment hellige dagen», oppstandelsens dag. Den guddommelige eukaristien har alltid påskens karakter, fordi den alltid skildrer fornyelsen av hele skapelsen, og den feires i glede.

Den ortodokse troende har grunn til å kjempe mot enhver form for ondskap, for han lever intenst i spenningen mellom forventningen om de siste tider og tidens kår, der han lever i samsvar med Herrens ord: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ (Mt 25, 40). Som den barmhjertige samaritan (jf. Lk 10, 30-37) ser han de sårede, flyktningene, de fattige som en nær venn og han kommer dem spontant til unnsetning. En slik omsorgsfull handling, å hjelpe en bror i en vanskelig situasjon, utvider og uttrykker Kirkens fellesskap i Eukaristien og åpenbarer at den dype opplevelsen av livet i Kristus er kjærlighet, nå og i det kommende Riket.

Kunngjøringen av Oppstandelsen, «alle festers fest», den allmektige kjærligheten som avskaffet Dødens makt runger i dag i en knust verden der en krig og et brodermord raser blant andre glemte kriger, sosial urettferdighet og uverdiggjøring av mennesker. Til vår tid, som er et Golgata for tusenvis av flyktninger av uskyldige menn, kvinner og barn massakrert med kaldt blod for en stats skyld, kunngjør oppstandelsen at menneskelivet er en absolutt verdi for Gud. Den erklærer at prøvelsene og lidelsene, korset og Golgata ikke har det siste ordet. De tragiske seirene til dem som korsfester er ikke i stand til å gi dem triumf. For den ortodokse kirken er korset sentrum, men det er ikke endepunktet. Korset er veien som fører til oppstandelsen. Derfor forkynner vi: «Gjennom korset kom glede til hele verden». Herrens lidelse er ikke trist, for lidelsen er sammenvevd med og gjort levende gjennom oppstandelsen, «forløsningen av våre sorger».

Kjære brødre og søstre, vi trofaste ortodokse, fylt med opplevelsen av Oppstandelsen, opplyst av den oppstandne, lys uten opphør, i takknemlighet og i søken etter Herrens vilje synger vi sammen med hele kirken «Kristus er oppstanden!». La oss be til den torturerte, begravde og oppstandne Herre, om å opplyse tanken og hjertet til alle menn og kvinner av god vilje; å lede våre handlinger mot ethvert godt arbeid og å styrke Kirken slik at den vitner om kjærlighetens evangelium «til jordens ender» (Apg 1:8) og forkynner hans navns herlighet «over alle navn».

Til dere alle, påske 2022.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close